Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie: Mýty a fakty

Je veľa zdrojov, ktorých potenciál dokáže človek premieňať na energiu – elektrickú, tepelnú, kinetickú… Zdroje energie sa líšia pôvodom, energetickou účinnosťou, vplyvom na životné prostredie a tiež nákladmi, ktoré výroba energie stojí. Náklady sa, samozrejme, nepočítajú iba v peniazoch. Faktom je, že neobnoviteľné zdroje energie sú čoraz drahšie, hoci obnoviteľné zdroje energiu nezlacňujú.  

Neobnoviteľné zdroje energie sú v súčasnosti najviac využívanými zdrojmi na planéte na výrobu elektrickej energie, tepla, teplej vody a pohonných hmôt.

Mnohé krajiny, organizácie a združenia sa snažia postupne nahrádzať uhlie, ropu, zemný plyn, ale aj jadro obnoviteľnými zdrojmi energie.

Kým ešte pred pár rokmi bol zdvihnutým prstom práve fakt neobnoviteľnosti, teda to, že zdroje týchto energií sa vyčerpajú a nebudeme ich môcť ďalej využívať, teraz je hlavnou motiváciou nahrádzania neobnoviteľných zdrojov energie obnoviteľnými ekológia a kritický stav životného prostredia na celej planéte.

Drahé zdroje

Zdroje energie sú pre ľudstvo dôležité rovnako ako kyslík či voda. Bez nich by sme dnes ako civilizácia neboli tam, kde sme. Aj preto, že sa bez nich prakticky nedá existovať v podmienkach, na aké sme zvyknutí, sú zdroje energie cennou komoditou, s ktorou sa obchoduje.

Krajiny bohaté na nerastné suroviny, ako sú ropa, uhlie či zemný plyn, dlho diktovali a v podstate ešte stále majú zásadný vplyv na ceny energií, ale aj geopolitickú situáciu.

Práve krajiny bohaté na neobnoviteľné zdroje energie sa relatívne intenzívne bránia ich obmedzovaniu, aj keď deklarujú porozumenie, že napríklad používanie uhlia na energetické účely zásadne zhoršuje stav klímy, a tým aj zdravie ľudí.

„Nahrádzanie neobnoviteľných zdrojov energie inými je dlhodobý, náročný, ale nevyhnutný proces. A je jasné, že to nebude lacné. Čím dlhšie však budeme odkladať implementáciu nových riešení, tým to bude v konečnom dôsledku drahšie,“ je presvedčený Ing. Erik Vicena z PPA CONTROLL.

Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie

Kým neobnoviteľných zdrojov energie má ľudstvo vyčerpateľné, teda konečné množstvo, obnoviteľné zdroje energie (OZE) sa definujú ako zdroje, ktoré sa v priebehu svojho využívania prirodzene obnovujú. Ich čerpanie a obnova pritom prebiehajú približne rovnakou rýchlosťou.

Medzi neobnoviteľné zdroje energie patrí ropa, uhlie, zemný plyn, ale aj rašelina, jadro a v niektorých prípadoch geotermálna energia.

Medzi obnoviteľné zdroje energie zaraďujeme slnko, vietor (vzduch), vodu, biomasu, vodík a geotermálnu energiu.

Neplatí, že všetky neobnoviteľné zdroje energie sa automaticky považujú aj za neekologické. Výnimku aktuálne dostal zemný plyn a jadro, ktorých ťažba má síce negatívny vplyv na životné prostredie, ale využívanie týchto zdrojov na energetické účely s minimálnym dosahom na životné prostredie nateraz tieto negatíva prevyšuje.

Taktiež platí, že iba rozumné spôsoby využívania obnoviteľných zdrojov energie sú skutočne zelené a ohľaduplné k životnému prostrediu. Lebo napríklad nerozumné využívanie vody vo vodných elektrárňach môže mať neblahý efekt na celé ekosystémy. Regulácia tokov a prietokov, stavanie hrádzí a vodných diel menia životný priestor živočíchov, rastlín, ale aj ľudí žijúcich v blízkosti vodného toku.

Obnoviteľné zdroje energie na Slovensku

Energetický mix Slovenska pozostáva z obnoviteľných aj neobnoviteľných zdrojov energie. Najviac elektrickej energie (cca 50 %) sa u nás vyrába z jadra (Atómová elektráreň Mochovce, Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice.)

Druhým najvýznamnejším zdrojom je plyn, tretím uhlie, ktoré sa však od roku 2023 nemôže využívať ako zdroj na výrobu elektrickej energie.

Z obnoviteľných zdrojov (biomasa, slnko, vodná a veterná energia) bola v roku 2021 na Slovensku vyrobená približne tretina (30 %) elektrickej energie.

Po spustení tretieho a potenciálne neskôr aj štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce bude Slovensko vyrábať väčšinu energie z jadra, ktoré sa považuje na udržateľný zdroj energie.

Z obnoviteľných zdrojov energie má na Slovensku potenciál na väčší rozvoj využívanie geotermálnej energie a slnečnej energie. Väčšie využívanie veternej energie nie je na Slovensku dosť dobre možné, nakoľko nemáme miesta, ktoré by rozlohou a silou vetra vyhovovali budovaniu väčších veterných parkov.

Potenciál vodných tokov sa nateraz javí ako vyčerpaný na energetické účely. Z ekologických dôvodov je možné budovať iba malé vodné elektrárne s relatívne malým výkonom. Keďže však ide o veľkú investíciu s dlhou návratnosťou, záujem investorov o takéto projekty je aktuálne minimálny.

Dôležitým obnoviteľným zdrojom energie na Slovensku je biomasa, ktorá sa o slovo hlási čoraz intenzívnejšie. Spaľovanie dendromasy (drevnej štiepky), zvyškov z poľnohospodárskej výroby (slama, kukuričné šúpolie) či vytriedeného odpadu v moderných spaľovniach odpadu sa javí ako dobrá, ekonomická aj ekologická cesta.

Páčil sa vám tento článok? Ohodnoťte ho.