AQUACOL RADIÁTOR V2077 - Farba na radiátor biela 0,6 L

AQUACOL RADIÁTOR V2077 - Farba na radiátor biela 0,6 L

18.85€

Detail o produkte

Vrchná lesklá farba na radiátor vhodná do teploty 100 °C. Vhodná je k náterom radiátorov alebo výmenníkov tepla. Odoláva UV žiareniu, má vysoké zasychanie a vysokú belosť.  Výdatnosť: - 10-11 m2/L Riedenie: - vodou Príprava podkladu  Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, odmastený a bez nečistôt, ktoré by znížili priľnavosť nového náteru.V prípade odlupujúcej sa alebo popraskanej farby takýto náter odstráňte. Povrch prebrúste. Aplikácia Na pripravený podklad aplikujte Aquarex V2115 a nechajte schnúť približne 5 hodín.Po uschnutí povrch mierne prebrúste brúsnym papierom č. 220-320.Odstráňte prach z brúsenia a aplikujte v dvoch vrstvách farbu na radiátor v intervale 8 hodín. Čistenie náradia Náradie po skončení prác očistite vodou. Identifikácia nebezpečnosti Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES: odpadá Klasifikačný systém:Klasifikácia zodpovedá aktuálnej vnútroštátnej a európskej chemickej legislatíve (viď kapitola 15 KBÚ). Ďalšie údaje:Aj keď produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný, môže vykazovať známky nebezpečnosti (viac viď kapitoly 9 až 12). Prvky označovania Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) odpadáPiktogramy nebezpečnosti odpadáSignálne slovo odpadá Upozornenia na nebezpečnosťNa požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Bezpečnostné upozornenia P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.(P vety sú nepovinné) Ďalšie údaje: Obsah VOC: VR kat.A/d): 130 g/l. Výrobok obsahuje max. 125 g/l VOC. Iná nebezpečnosťPBT:Zmes podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentná, bioakumulatívna a toxická) v súlades prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení

Viac info...