CLEAMEN 123 Vosk metalický ONE 5 l

CLEAMEN 123 Vosk metalický ONE 5 l

66.99€

Detail o produkte

Cleamen 123 je metalický vosk ONE je určený na zlepšenie vzhľadu, predĺženie životnosti a lesku podláh typu linoleum , marmoleum  a ostatných PVC krytín.Voskom ošetrená podlaha sa menej špiní a ľahko sa udržiava v čistom stave.Oproti klasickému metalickému vosku Cleamen 121, sa aplikuje len v jednej vrstve (u starých viac nasiakavých linoleí maximálne 2 vrstvy), dodáva vyšší lesk a je vhodný na opravy ošlapaných plôch. Jeho nanášanie je však náročnejšia a vyžaduje odborné praktické skúsenosti Nanášanie nového vosku:Neriedený Cleamen 123 aplikujte priamo na vyčistený (použite Cleamen 120 v koncentrácii 1:10) , zneutralizovaný a vyschnutý povrch a rozotrite rozmyvákom, pracujte v jednom smere.Počkajte až povrch zaschne (cca 30–40 min).V prípade poškodeného, alebo veľmi savého povrchu aplikujte druhú (pokiaľ možno slabšiu) vrstvu pod uhlom 90° (kolmo proti prvej vrstve).V prípade aplikácie príliš silnej vrstvy dochádza k strate lesku!Povrch je možné preleštiť vysokými otáčkami stroja s leštiacim padom, vzhľadom k jeho vysokému lesku už po nanesení to spravidla nie je nutné.Iba dodržaním technologického postupu a použitím vhodných prostriedkov je zaručené dokonalé priľnutie metalického vosku k povrchu!Oprava vosku:Ošlapané miesto vyčistite (Cleamen 120 v koncentrácii 1:100), vymopujte čistou vodou a nechajte vyschnúť.Na vyschnutý povrch aplikujte rozprašovačom vosk rozriedený v pomere 50 ml do 1 litra. Neaplikujte na viac ako 5 m2 a okamžite preleštite podlahovým kotúčovým strojom s vysokými otáčkami a bielym padom.Pokračujte na ďalšom úseku, prípadne pridajte druhú vrstvu. pH koncentrátu: 8Neodporúča sa prostriedok aplikovať na dlažbu, drevo, lamino - plávajúce podlahy, liate podlahy, mramor, vápencové povrchy, žulu a ostatné prírodné a umelé kamene Zoznam nebezpečných látok a zásady bezpečnosti práce sú súčasťou Karty bezpečnostných údajov. ​ UFI VS30-20VU-R00Y-X1TA Pokyny pre bezpečnú manipuláciuP102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.P501 - Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej k likvidácii alebo na miesto určené obcou. Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadáVýstražné piktogramy odpadáVýstražné slovo odpadáVýstražné upozornenia odpadáBezpečnostné upozornenia

Viac info...