AQUACOL PRIMER V2070 - Vodou riediteľná základná farba biela 0,6 L

AQUACOL PRIMER V2070 - Vodou riediteľná základná farba biela 0,6 L

14.27€

Detail o produkte

Základná farba vhodná ako plniaci náter na drevo aj na materiály na báze dreva. Vhodná je pre vnútorné aj vonkajšie použitie - interiérové dvere, zárubne a iné drevené výrobky.  Výdatnosť: - 10-12 m2/L Riedenie: - vodou Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, bez nečistôt a suchý. Do exteriérových priestorov odporúčame použiť ako prvé ochranný prostriedok Fungistop pre ochranu voči drevokaznému hmyzu a modraniu Aplikácia Farbu aplikujte na pripravený podklad. Aplikujte štetcom, striekaním alebo máčaním v 1-2 vrstvách. Nátery aplikujte sa odstupom cca 3 hodiny a medzi jednotlivými nátermi vykonajte jemné prebrúsenie. Ako konečný náter aplikujte napr. Akrylcol lesk v intervale 5-24 hodín v 1-2 vrstvách.  Čistenie náradia Náradie po skončení prác očistite pomocou vody. Identifikácia nebezpečnosti Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa Nariadenia CLP.Eye Irrit. 2 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Prvky označovania Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)Tento produkt je klasifikovaný a označený podľa Nariadenia CLP. Výstražné piktogramy Výstražné slovo: Pozor Výstražné upozornenia H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Bezpečnostné upozornenia P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky / zasiahnuté časti tela vodou/mydlom.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadov alebo na mieste určenom obcou. Ďalšie údaje:EUH208 Obsahuje reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1),2,4,7,9-tetrametyldec-5-yne-4,7-diol. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosólyani hmlu.Obsah VOC: VR kat.A/d): 130 g/l. Obsahuje 80 g/l VOC. Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT / vPvB:Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický), príp. ako vPvB (veľmi perzistentný, veľmi bioakumulatívny) v súlade s prílohou XIII REACH (samotná látka / príp. látky v zmesi). Určovanie vlastností narúšajúcich endokrinný systémProdukt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako endoktrinný disruptor / rozvracač (samotná látka /príp. látky v zmesi).

Viac info...